• Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES
  • Geciken adalet, adaletsizlik getirir.

Hukuki Faaliyetlerimiz
REHBERLİK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK

Öncelikle Koruyucu Hukuk ve Danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İhtilaf ve sorunları daha doğmadan tespit etmek ve önlemeyi amaçlamaktadır.

Hukuki danışmanlık işlevimize bağlı olarak, müvekkillerimizin hukuka uygun ve adaletli bir ortamda, uyuşmazlıklardan uzak yaşamalarını sağlamak ve hukuksal güvenliklerini sürekli kılmak amacıyla hukuksal mevzuatları takip edip müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
aile hukuku


AİLE HUKUKU : Nişanın bozulması, hediyelerin iadesi
Boşanma, Tazminat, nafaka, aile konutu, velayet
Mal rejiminin tasfiyesi,katılma alacağı vs.
Babalık Davası
Yardım nafakası
Evlat edinme Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

MİRAS HUKUKU : Mirasçılık ve mirasçılık belgesi, Miras sözleşmesi, mirastan feragat, Saklı pay, tasarrufun iptali, tenkis
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) Taksim Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

KİŞİLER HUKUKU : Vesayet, kayyımlık, Vasi, vesayet altına alma ve kısıtlanma
Adın korunması, Ad soyadı değişiklikleri, Nüfus kaydının düzeltilmesi, Gaiplik, Doğum ve ölüm kaydının düzeltilmesi Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

VAKIFLAR VE DERNEKLER HUKUKU : Kuruluş, tüzük ve vakıf senedi
Genel Kurul, Organların oluşması, İptal davaları
Dernek ve vakfın sona ermesi, Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.
BORÇLAR HUKUKU VE TİCARET HUKUKU
sözleşmeler ve borçlar hukuku

Sözleşme ilişkileri, Sözleşme Düzenlenmesi, Sözleşmeden doğan iş ve işlemlere
Haksız fiilden kaynaklanan davalar
Maddi ve Manevi tazminat Davaları
Destekten yoksun kalma
Trafik Kazası
Sigorta Hukuku, sigorta şirketine karşı davalar
Sebepsiz Zenginleşme
Alacağın devri temlik
Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

TİCARET HUKUKU

Ticaret şirketleri
Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Limitet Şirket, Anonim Şirketler hukuku
Taşıma Hukuku
Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

İş Hukuku Kapsamında Her Tür Sözleşme ve Tutanakların Hazırlanması,
İşten Çıkarma ve Fesihten Kaynaklı Davalar,
Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Maaş Alacağı Davaları,
İş Kazaları veya Hastalıktan Kaynaklı Davalar,
Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.
GAYRİMENKUL ve EŞYA HUKUKU


GAYRİMENKUL ve EŞYA HUKUKU

Taşınmaz ve taşınır mülkiyetine ilişkin davalar
Mülkiyetin kazanılması
Taşınmazlara ilişkin kısıtlamalar
Rehin ve ipotek işlemleri
Zilyetlik
Tapu siciline ilişkin davalar
Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.


KAMULAŞTIRMA, İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması
Kamulaştırma bedelinin artırılması
Kamulaştırmasız el atma
Hukuki el atma
İmar planından kaynaklanan sorunlar
Kentsel dönüşümden kaynaklanan adli ve idari sorunlar
Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.
CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Diğer Ceza Mevzuatı Çerçevesinde açılan Ceza Davaları, Kambiyo Mevzuatına Dair Ceza Davaları, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Suçları İle İlgili Ceza Davaları, Ticari Ceza Hukuku, Başta Olmak Üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri Kapsamına Giren İhtilafların Çözümü, Uzlaşma, Suç Duyurusunda Bulunma ve Soruşturma Aşamasında Dosyanın Takibi Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.


ANAYASA VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru ve takibi Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.
KAMU YÖNETİMİ İDARE VE VERGİ HUKUKU
KAMU YÖNETİMİ İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdarenin ve Vergi Dairelerinin Tüm Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygun Olması ve Hukuki Denetime Tabi Tutulmasının "Hukuk Devleti" Olabilmenin Başlıca Unsuru Olduğu İnancıyla
İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat (Tam Yargı) Davaları
Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar
İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Uzlaşma" Yoluyla Çözümü
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Cezalarda İndirim" Yoluyla Çözümü
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Düzeltme" Yoluyla Çözümü
Vergi Uyuşmalıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
Vergi Suç ve Cezaları Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.


YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU
YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Avukatlık büromuz; Türkiye de yaşayan, çalışan, evlenen, çocuk sahibi olan, eğitim gören, taşınır ve taşınmaz mal edinen edinmek isteyen,
miras yoluyla kendisine mal varlığı kalan ve bunun gibi Türk hukuk düzeni ile karşı karşıya gelmek zorunda kalan yabancıların (şahıs ve tüzel kişiler) durumu özellik arz etmekte olup vatandaşlık ve yabancılar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Yabancıların tabii olduğu hukuk kurallarına göre işlemlerin güvenli takibi ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet sunmaktadır. Sunulan bu hizmetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Oturma izni ve çalışma izni işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
Yabancıların Türkiye de taşınmaz ve taşınır mal edinmesine yönelik tüm işlemlerin takibi
Yabancılık unsuru taşıyan miras meselelerinin çözümlenmesi ve bunu ilişkin davaların takibi
Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkarılma gibi idari işlemlerin ve davaların takibi
ve buna benzer vatandaşlık ve yabancılık unsuru taşıyan idari ve hukuki işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.


sözleşmeler ve borçlar hukuku
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Web Sitesi İçerik, Tasarımlarının Korunması
Domain Adlarının Devri ve Domainden Kaynaklanan Haksız Rekabet Halleri
Internet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
Internet Ortamında İşlenen Suçlar
Internet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı
Internet Ortamında Sözleşmelerin Kurulması
Web Siteleri İçin Genel Kullanım ve Satım Şartları Oluşturma
Elektronik Ticarette Oluşabilecek Hukuki Sorunlar Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.